15 ஆகஸ்ட் 2019

பிரிவினை
     பா கி ஸ் தா ன்

     பிரிவினை என்றாலே நம் மனதில் நிழலாடும் பெயர், பாகிஸ்தான்.

     பா கி ஸ் தா ன்

     இந்தப் பெயர் எப்படி உருவாக்கப் பட்டது தெரியுமா?

28 ஜூலை 2019

அஸ்தி
     நான் இந்த நாட்டின் குடிமகன்

     அரசுக்கு மற்றவர்களைப் போலவே வரி செலுத்துகிறேன்

     இந்திய அரசின் அமைப்பியல் சட்டத்தின் 51(அ) பிரிவு, குடி மக்களின் உரிமைகளைக் கூறிக் கடமைகளை வலியுறுத்துகிறது.

21 ஜூலை 2019

ஜோதி

நால்வருணம் ஆசிரமம் ஆசாரம் முதலா
நவின்றகலைச் சரிதமெலாம் பிள்ளைவிளையாட்டே
மேல்வருணம் தோல்வருணம் கண்டறிவார் இல்லைநீ
வழித்துப்பார் என்றெனக்கு விளம்பியசற் குருவே.

     முட்டை

     கோழி முட்டை

     கோழி, முட்டையிட்டு, 21 நாள் அடைகாக்க, குஞ்சு வெளிவருகிறது

     குஞ்சு வெளிவருவதற்கும் முன், நன்கு வளர்வதற்கு முன் உள்ள நிலையைப் பார்த்தால், குழ, குழ என்று இருக்கும்

     பின் மெல்ல வளரும், உரு பெறும்

05 ஜூலை 2019

மழை பிணித்து ஆண்ட மன்னன்
     கோடையிலோ தண்ணீர் பஞ்சம்

     மழைக் காலத்திலோ, ஊரெங்கும் வெள்ளம்

     இதுதான் இன்று நம் நிலை.

     ஆனால் அன்று…

28 ஜூன் 2019

அப்பா

     எந்தை எம்மை விட்டுப் பிரிந்து, ஓராண்டு ஓடிவிட்டது.

     ஓராண்டு முடிவதற்குள், ஒரு நினைவு மலர் வெளியிட வேண்டும் என்ற ஆவல் எனக்கும், என் மனைவிக்கும்.