28 ஜூலை 2018

எந்தை மறைந்தார்
     28.6.2018

     வியாழக் கிழமை

     அன்றைய பொழுது, வழக்கம்போல்தான் விடிந்தது.

     எந்தை பணிக்குச் சென்றார்

     நான் பள்ளிக்குச் சென்றேன்.