30 ஜனவரி 2022

மணியான சேகரன்


A customer is the most important Visitor in our Premises.

He is not depending on us.

We are dependent on him.

He is not an interruption in our work.

He is the purpose of it.

He is not an outsider in our business.

He is part of it.

We are not doing him a favour by serving him.

He is doing us a favour by giving us an opportunity to do so.

    

23 ஜனவரி 2022

கூடலூர் வே.இராமசாமி வன்னியர்

 


     செந்தமிழ்ப் புராணங்களை,

     தமிழ்ப் புலவர்கள் வரலாற்றை,

     செந்தேன் சிந்திடும் தனிப் பாடல்களை, கேட்போர் உளம் குளிர எடுத்துரைக்கும் பாங்கு.

     சிலப்பதிகாரச் செல்வத்தின், செந்தமிழ்ப் பாடல்களை, தாளத்தோடும், இராகத்தோடும் பாடி, கேட்போரை மதுரைக்கே அழைத்துச் செல்லும் திறமை.

    

16 ஜனவரி 2022

ஊகம் வேய்ந்த தமிழர்

 


உச்சங்கோல் எண்கோல் உயரம் பதினாறுகோல்

எச்சம் பிரிவாய் இருபதுபோல் – தச்சளவு

மண் கொள்ளக்கொண்ட கோல் என்கொல் வளவர்கோன்

கண் கொள்ளக் கண்ட கரை.

     கரை புரண்டோடும் காவிரியின் வெள்ளப் பெருக்கை, கட்டுப்படுத்த நினைத்த கரிகாலன், காவிரியுடன் கொள்ளிடம் இணையும் இடத்தில், கொள்ளிடப் படுகை, காவிரியைவிடத் தாழ்வாக இருப்பதைக் கண்டு, அவ்விடத்தில் அணை கட்ட முடிவெடுத்து, காவிரியின் கரைகளை உயர்த்தி, அணை கட்டினான்.