23 ஆகஸ்ட் 2011

உமாமகேசன்

உமாமகேசனே
தமிழ் முனியே
என் இறையே
முதல் வணக்கம்

உனை எழுதும்
பித்தன் எனக்கு
சொல்லெடுத்துத் தருவாய்
தனித் தமிழ் அருள்வாய்